Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, ul.Żeromskiego4, 17-100 Bielsk Podlaski.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Frąckiewicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: t.frackiewicz@chronimydane.pl

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

1.Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez Placówkę zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa, lub określonych zadaniami statutowymi placówki.

2.Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
3.Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w określonym celu i zakresie.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)usunięcia swoich danych osobowych,
4)ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)przenoszenia swoich danych osobowych,

6)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w oparciu o zgodę ma Pani /Pan prawo w każdym czasie na cofnięcie zgody. Brak wyrażenia zgody, w przypadku przetwarzania nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1) ustawowym,

2) umownym,
3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3.W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XI.PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.

Administrator nie zamierza przekazywać  danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

REGULAMIN  UŻYTKOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

W Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

 

§1

I. Monitoring wizyjny wykorzystywany jest przez Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669.)

§2

II. Monitoringiem wizyjnym objęte są  pomieszczenia:

teren zewnętrzny wokół placówki,

 • ogród przedszkolny,
 • wejście do placówki,
 1. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisywanie obrazu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz z kamer systemu monitoringu.

  §3

  III. Monitoring nie obejmuje:
 • pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 • pomieszczeń, w których dzieciom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • hol dolny
 • szatnia dla dzieci na parterze
 • pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
 • pomieszczeń socjalnych,
 • szatni i przebieralni dla pracowników,
 • biur, archiwum, pomieszczeń gospodarczych,
 • kuchni i zaplecza kuchennego.

§4

Osoby wchodzące na teren monitorowany informowane są o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego przez umieszczenie piktogramów i tablic informacyjnych przy każdym wejściu w teren monitorowany .

§5

 1. Urządzenia rejestrujące przechowywane są w pomieszczeniu do którego ma dostęp jedynie Dyrektor i osoby upoważnione przez Dyrektora.
 2. Dostęp do odtwarzania nagrań ma tylko Dyrektor.
 3. Zapis z monitoringu wizyjnego przechowuje się przez max 1 miesiąc. Po upływie tego terminu dane są automatycznie nadpisywane.