Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

Kultywowanie Białoruskich Tradycji Podlasia

Zajęcia Kultywowania Tradycji Białoruskich Podlasia

 

„Moje małe miejsce na ziemi”- program Kultywowania Tradycji Białoruskich Podlasia przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich, rozszerza on treści programowe z zakresu edukacji patriotycznej o tematykę związaną z miejscowością (Bielsk Podlaski), naszym regionem (Podlasie) i Ojczyzną (Polską), przez co urozmaica ofertę edukacyjną naszego przedszkola. Innowacyjny charakter programu polega na wprowadzeniu elementów edukacji regionalnej, obcowania z kulturą białoruską Podlasia, wprowadzenie słownictwa gwarowego, zapoznania z odmiennością kulturową własnego regionu ale częściowo też różnych regionów Polski. Zajęcia, w których dzieci odczuwają radość z poznawania dawnych pieśni i zabaw, tańców tradycyjnych, rękodzieła ludowego kształtuje w nich szacunek do kultury ich przodków.

 

CELE GŁÓWNE

 • Promowanie kultury mniejszości w środowisku lokalnym.
 • Zapoznanie dzieci z tradycjami i wartościami wielokulturowego Podlasia.
 • Kształcenie poczucie przynależności regionalnej i narodowej.
 • Wszechstronny rozwój osobowości dziecka jako przygotowanie do aktywnej obecności w społeczeństwie.
 • Kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania innych kultur regionalnych oraz narodów.
 • Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości lokalnej.
 • Poszerzanie zasoby słownictwa związanego z tematyką regionalną.
 • Budzenie miłości do miejsca zamieszkania.
 • Uwrażliwienie na piękno Podlasia.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Ukazanie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym miastem, regionem oraz krajem.
 • Kultywowanie regionalnej tradycji w domu, przedszkolu i środowisku lokalnym.
 • Poznanie historii i specyfiki regionu w połączeniu z tradycjami własnej rodziny.
 • Budzenie zainteresowania miejscem, w którym się urodziło i żyje.
 • Wprowadzenie dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów, obrzędów, zwyczajów i kultury własnych przodków.
 • Budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu i elementów folkloru podlaskiego.
 • Ukazanie piękna sztuki ludowej: tańca, muzyki, haftu, stroju ludowego podlaskiego.
 • Wyrabianie szacunku dla języka i symboli narodowych.
 • Zapoznanie dzieci z gwarą mniejszości narodowościowych.
 • Dostarczanie dzieciom możliwości do czynnego uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach.
 • Zapoznanie z wytworami ludzi kultywujących tradycję ludową.
 • Przybliżenie treści bajek ludowych, które rozwijają wyobraźnię dzieci i kształtują odpowiednie postawy, twórczości pisarzy dla dzieci, pochodzących z naszego regionu.
 • Zapoznanie z miejscem zamieszkania, z jego nazwą, charakterystycznymi budynkami i obiektami, zabytkami swego miasta i regionu.
 • Zapoznanie z symbolami lokalnymi i narodowymi.
 • Dostrzeganie specyfiki kulturowej, historycznej i przyrodniczej najbliższego otoczenia.
 • Zdobywanie wiedzy dotyczącej sławnych ludzi związanych z Bielskiem Podlaskim.

                                                                                     Joanna Pietruczuk

Wyprawa do skansenu w Studziwodach

 

          Dnia 28 czerwca 2021r. przedszkolaki uczęszczające na zajęcia Kultywowania Tradycji Białoruskich Podlasia udały się z wizytą do Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Nasza wyprawa miała na celu pogłębienie wiedzy o regionie, jego przeszłości i tradycji. Etnograf pani Ania Fionik zaprosiła nas do dwupiętrowego domu mieszczańskiego i opowiedziała o jego historii. Odkryto pod nim liczne skorupy naczyń glinianych, pochodzące nawet ze średniowiecza oraz stare monety. Na drugim pietrze podziwialiśmy wystawy białoruskich twórców ludowych, rzeźby i figurki wykonane ręcznie z drewna- motywy z życia wsi. Mieliśmy możliwość obejrzeć stroje męskie i damskie wykonane z lnu i wełny, noszone 150 lat temu- z typowymi białoruskimi haftami, dla których charakterystyczny jest kolor czerwony.

          Po drugiej stronie ulicy przywitały nas drewniane rzeźby, kapliczka słupowa i scenka rodzajowa przedstawiająca dwóch grajków weselnych siedzących przed chałupą. W wiejskiej chacie mogliśmy zobaczyć typową izbę kuchenną z piecem pomalowanym na zielono, łóżkiem i zdobionymi ławami, zaś w oknach papierowe ozdoby pełniące funkcję zasłon – element typowy dla ludności białoruskiej regionu. Stare naczynia, wazy, garnki, dawna maszyna do szycia, magiel, kołowrotek i krosno przypominały nam o upływającym czasie. Naszą uwagę zwróciły stare ikony ozdobione haftowanymi bieżnikami – wyraźne świadectwo wiary mieszkańców chałupy. Wszyscy poczuliśmy atmosferę jaka panowała na wsi naszych dziadków. Zaśpiewaliśmy tradycyjne pieśni, wzięliśmy udział w zabawach ludowych i tańcach korowodowych przy scenie plenerowej, gdzie wcześniej występowali artyści ludowi oraz różne zespoły pieśni i tańca. Pani Ania zaprezentowała nam dźwięki dawnych instrumentów jak: dudy, husli, bubon, surma a pan Andrzej zagrał na akordeonie i harmoszce.

Wróciliśmy pełni wrażeń, nowych wiadomości i doświadczeń!

                                                                                                                      Joanna Pietruczuk

Zabawa ludowa „Jawar” – dzieci z grupy „Biedronki”

Kolędowanie – dzieci z grupy „Motyle” i „Misie”

 Kultywowanie Białoruskich Tradycji Podlasia w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020